bạn sẽ không bao giờ nghèo khó''

Người xưa dạy: ”Hãy đặt 2 bảo bối này dưới gối, bạn sẽ không bao giờ nghèo khó”, 2 bảo bối đó là gì?

Thao Nguyen

1. Sách Những món đồ được đặt dưới gối, có nghĩa là bên trong ẩn ý sẽ có nhiều tiền. ...