chỉ sợ chó hú''

Trong dân gian có câu: ”Không sợ ma khóc, chỉ sợ chó hú”, câu này mang ý nghĩa là gì?

Thao Nguyen

Trong dân gian cũng có một câu phổ biến, xưa nay người xưa thường nói: Đêm không sợ ma khóc ...