có 3 điều cha mẹ ngại chẳng muốn nói ra

Về già, có 3 điều cha mẹ ngại chẳng muốn nói ra, con cái tinh tế cần thấu hiểu

Thao Nguyen

Dù có bệnh cũng không muốn nói, sợ trở thành gánh nặng cho con  Bởi vì cuộc sống đầy thách ...