hai sợ gà bay lên mái

Cổ nhân nói “Một sợ cһό khóc nửa đêm, hai sợ gà bay lên mái, ba sợ liễu rậm trước mồ”: Hậu thế nghe giải thích để tránh 3 đại họa giáng xuống này

Thao Nguyen

“Cầu vồng móng cụt, không lụt thì mưa”, “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa ...