nằm trên giường bệnh mới hiểu: Chỉ có 3 người này là thương ta thật lòng

Về già, nằm trên giường bệnh mới hiểu: Chỉ có 3 người này là thương ta thật lòng

Thao Nguyen

Cha mẹ với nhân cách tốt Có một câu tục ngữ cho rằng, trên cả thế gian, chỉ có cha ...