''Người nào có phúc

”Người nào có phúc, trời sẽ ban khổ” 5 loại khổ này nhìn thì có vẻ là họa nhưng thực ra chính là phước

Thao Nguyen

Người chịu thiệt thòi, tương lai sẽ được phúc báo Nếu một người biết cho đi, người đó sẽ được ...