Người xưa dặn kĩ: '40 tuổi chớ quản 2 chuyện

Người xưa dặn kĩ: ’40 tuổi chớ quản 2 chuyện, hơn 50 tuổi chớ quản 2 người’, vì sao?

Thao Nguyen

Bạn bốn mươi tuổi, và bạn cũng đã ở tuổi trung niên. Đây là lúc, trách nhiệm rất lớn và ...