nhất định không được phạm 5 điều cấm kỵ: Sướng hay khổ phụ thuộc cả vào đây

Về già, nhất định không được phạm 5 điều cấm kỵ này: Sướng hay khổ phụ thuộc cả vào đây

Thao Nguyen

1. Già rồi, đừng sống cùng cô đơn Dù là tuổi già hay tuổi trẻ ta đừng bao giờ để ...