quan hệ thân thiết đến mấy cũng phải giữ khoảng cách

3 loại người chẳng khác nào ”hố đen”, quan hệ thân thiết đến mấy cũng phải giữ khoảng cách

Thao Nguyen

Tránh xa hố đen tư duy và tự mình đưa ra quyết định Người mang đến hố đen tư duy ...