Đời người làm tốt 1 việc

Đời người chỉ cầm làm tốt việc này, phúc đức gia tăng gấp bội

Thao Nguyen

Sử Trung Quốc kể lại, hời niên thiếu, Dương Tu là người có tài năng. Sau khi ông đầu quân ...